Warsztaty Mistrzowskie – Dagmara Żabska

Zapraszamy na Warsztaty Mistrzowskie z Dagmarą Żabską, które odbędą się 11 października 2015r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak dobrze przeprowadzić projekt społeczny za pomocą metod teatralnych.

Wiedza zdobyta na zajęciach z pewnością przyda się zarówno twórcom teatralnym, jak i pedagogom i menedżerom kultury.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić poniższy formularz i wysłać go na adres slpt@szafagra.org do 7 października.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty mistrzowskie – Dagmara Żabska

Dagmara Żabska –  szefowa Teatru Figur Kraków
ak­tor­ka i sze­fo­wa ar­ty­stycz­na Te­atru Fi­gur Kraków, pe­dagożka te­atru, te­atro­lożka, wy­kładow­ca aka­de­mic­ki, wie­lo­let­nia ko­or­dyna­tor­ka pro­gra­mu „Dilet­tan­te – te­atr w ruchu”, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Prak­tyk Te­atral­nych Gar­dzie­nice, uczest­nicz­ka kur­sów w Fi­guren­theater-Kol­leg (Niem­cy).

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku:

fb logo